10 spraw na 10 lat, czyli zielone pomysły na Polskę w Europie - page 11

10
Crowdsourcing, czyli co dwie głowy
to nie jedna
P
oprosiliśmy kilkanaście osób,
w tym dziesięciu członków Parla-
mentu Europejskiego, aby w kil-
ku zdaniach napisali o sprawach,
które są dla nich ważne. To metoda tzw. cro-
wdsourcingu, czyli tłumnego współtworze-
nia zawartości publikacji. Brzmi skompliko-
wanie, a jest dość proste. Wystarczy napisać
300 słów o sprawach, które Ci leżą na sercu.
Tematy podzieliliśmy na rozdziały. Osoby,
które zgodziły się wystąpić w publikacji, nie-
koniecznie podzielają wszystkie poglądy Zie-
lonych. Ta wielość głosów ma też pokazać, że
demokracja to przestrzeń do myślenia i od-
rębnych zdań na różne tematy.
Zielonych wyróżnia swoiste połączenie
bycia postępowym w kwestiach społecznych
(jak prawa kobiet, mniejszości i ubogich)
z troską o sprawy środowiska, natury i klima-
tu. Sprawy te nie są wzajemnie sprzeczne, jak
się niektórym wydaje, ale nawzajem się uzu-
pełniają. Czas, aby po 25-ciu latach od obrad
Okrągłego Stołu, w polityce pojawiły się gło-
sy, które biorą pod uwagę nowy sposób my-
ślenia o nas i naszym środowisku.
W Polsce panuje przekonanie, że ekologią
zajmiemy się, gdy już się dorobimy. Ale czy
to rzeczywiście najlepsza droga? Czy zamiast
powielać niektóre błędy Zachodu, nie warto
od razu iść we właściwym kierunku? Przyj-
rzyjcie się wyborowi tematów. To one sta-
nowią kwintesencję zielonego myślenia. Nie
chodzi tu o wizję katastrofy. To racjonalne,
długofalowe zarządzanie tym, co odziedzi-
czyliśmy po naszych przodkach.
Maciej
Jastrzębiec-
Pyszyński
37 lat
|
Doktor nauk o polityce
W grupie Zieloni/
Wolny Sojusz
Europejski zajmuje się
niekonwencjonalnymi
projektami
|
hobby: rower, historia,
polityka, yoga
|
pochodzi z Gliwic,
mieszka w Brukseli
1...,2,3,4,5,6,7,8,9,10 12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,...86
Powered by FlippingBook