10 spraw na 10 lat, czyli zielone pomysły na Polskę w Europie - page 10

Europa, Polska i twoje podwórko – demokracja w działaniu
U
nia Europejska to delikatna
struktura, która zmienia się
nieprzerwanie od czasu swego
powstania. Na początku było to
wspólne zarządzanie zasobami węgla i stali
przez byłych wrogów. Potem stopniowo do-
dano nowe elementy, uzgodniono nowe trak-
taty, wynegocjowano przystąpienie nowych
krajów, w tym m.in. Polski w 2004 roku.
Unia zmieniała się nie tylko poprzez nowe
kompetencje i zasięg geograficzny. Bardzo
istotne były zmiany wewnętrzne. Na począt-
ku głos obywateli reprezentowali posłowie
z parlamentów narodowych. Potem, od 1979
roku, wprowadzono zasadę bezpośrednich
wyborów w krajach członkowskich, a parla-
ment uzyskał większy wpływ na prawo sta-
nowione w Unii. W 1984 roku do Parlamentu
Europejskiego wybrani zostali po raz pierw-
szy posłowie Zieloni, którzy prezentowali
nowy prąd polityczny. Prąd nowego myślenia
o człowieku, społeczeństwie i jego relacji ze
środowiskiem, naturą. Od tego czasu Zielo-
ni i Europa przeszli długą, wspólną drogę,
w trakcie której wzajemnie uczyli się od sie-
bie. Zieloni dostrzegli, że Europa jest miej-
scem wpływania na przyszłość ludzi i pla-
nety, a Europa stopniowo zaczęła rozumieć
zieloną wrażliwość.
Członkostwo Polski w strukturach euro-
pejskich też zmieniło Unię. Przez minioną de-
kadę polscy posłowie, urzędnicy i dyplomaci
włączyli się w jej kształtowanie. Zieloni eu-
ropejscy mają nadzieję, że niedługo w Parla-
mencie Europejskim dołączą do nich koledzy,
którzy mają podobną wrażliwość społeczną,
środowiskową i międzynarodową.
Aktualne informacje o grupie Zieloni/ Wolny Sojusz Europejski w Parlamencie Europejskim:
1,2,3,4,5,6,7,8,9 11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,...86
Powered by FlippingBook